Regulamin


REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KLUBU KOBIET BIZNESU

1. Regulamin określa zasady dostępu Członkiń Klubu do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował także świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu (zwany dalej „Regulamin”).
2. Organizatorem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest Ilona Adamska – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 6871753467, REGON:180182725 (zwany dalej „Organizator”). Organizator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.
3. Dane kontaktowe do Organizatora i Administratora danych osobowych:
i. Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa
ii. e-mail: info@idmedia.pl
4. Tel: + 48 609 225 829
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały z Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.ekkbvip.pl.

§ 1

Definicje

1. Europejski Klub Kobiet Biznesu (EKKB)/Klub zrzeszenie Członkiń Klubu, których celem jest wspólna realizacja celów Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, a także system teleinformatyczny pod nazwą „EKKB” należący do Organizatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://ekkb.pl/ oraz www.ekkbvip.pl ;  
2. Organizator – Ilona Adamska – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 6871753467, REGON:180182725;
3. Członkini Klubu – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z EKKB. Członkinią Klubu może b w szczególności kobieta posiadająca status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (PNPK);
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Umowa umowa zawarta między Organizatorem a Członkinią Klubu, której przedmiotem jest uzyskanie przez Członkinię Klubu dostępu do EKKB i usług świadczonych przez Organizatora w ramach wybranego przez Członkinię Klubu Pakietu. W ramach Umowy, część usług jakie świadczy Organizator na rzecz Członkini Klubu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną;
7. Usługa świadczone drogą elektroniczną – usługa pozwalającą na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Członkinię Klubu lub inne Członkinie Klubu, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Oznacza w szczególności takie usługi, jak:
a) tworzenie i prowadzenie konta Członkini Klubu;
b) wysyłka powiadomień dotyczących EKKB;
c) inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności EKKB.
8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
9. Konto Członkini Klubu —konto utworzone przez Organizatora na rzecz Członkini Klubu w celu korzystania z Klubu EKKB. Konto Członkini Klubu jest dostępne pod adresem https://ekkb.pl/czlonkowie/ ;
10. Pakiet – odpłatne rodzaje rocznego dostępu do EKKB oferowane przez Organizatora: pakiet podstawowy, pakiet VIP, pakiet SUPER VIP;
11. Składka członkowska – cena za wybrany przez Członkinię Klubu Pakiet;
12. Cennik – cennik zawierający wysokość Składek członkowskich.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie na rzecz Członkini Klubu Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także innych usług, w ramach zakupionego przez Członkinię Klubu Pakietu.
2. Podstawową Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Organizatora jest utrzymywanie Konta Członkini Klubu, oraz umożliwienie przy użyciu Konta Członkini Klubu dostępu do Klubu i treści w nim zamieszczonych. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym są nieodpłatne w ramach Składki członkowskiej zapłaconej za wybrany Pakiet.
3. Członkini Klubu zobowiązuje się do  uiszczenia Składki członkowskiej z tytułu wybranegoprzez nią Pakietu, a także do korzystania z EKKB zgodnie z Regulaminem.

§3

Czynności przed zawarciem Umowy

Zasady członkostwa w Europejskim Klubie Kobiet Biznesu

1. Członkinią Klubu, na zasadzie dobrowolności, może zostać Kobieta, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem lub udziałowcem (akcjonariuszem) w spółce prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwem
b) popiera cele Klubu, określone w § 6 Regulaminu ;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie została pozbawiona praw publicznych.
2. W drodze wyjątku w poczet Członkiń Klubu może zostać przyjęta Kobieta niespełniająca warunku określonego w ust. 1 lit. a). O przyjęciu takiej Członkini Klubu decyduje Prezes Klubu w formie pisemnej.
3. Kobieta ubiegająca się o status Członkini Klubu:
a) Wypełnia formularz dostępny na stronie https://ekkb.pl/dolacz-do-nas/ lub www.ekkbvip.pl , aby uzyskać informacje o szczegółowych warunkach przystąpienia do Klubu,
b) Po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do Klubu, na dane zawarte w informacji, o której mowa powyżej, zgłasza swoją kandydaturę zawierającą:
w formie opisowej przedstawienie swojej osoby, zasług oraz dotychczasowych osiągnięć, dowodów świadczących o spełnieniu warunku określonego w ust. 1 lit. a), oraz powodów dla jakich kandydatka pragnie przystąpić do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu,
formularz zgłoszeniowy dołączony wraz z ofertą Klubu.
4. W terminie 2 tygodni od daty złożenia dokumentów, Prezes Klubu przeprowadzi rozmowękwalifikacyjna online lub telefonicznie z kandydatką na Członkinię Klubu.
5. Prezes Klubu może odmówić przyjęcia w poczet członkiń kandydatce, która nie daje rękojmi przestrzegania Regulaminu, w dotychczasowej działalności naruszyła zasady etyki zawodowej lub etyki biznesu. Przed przyjęciem do Klubu Prezes Klubu może zweryfikować kandydaturę również w Social Mediach.
6. O przyjęciu lub odmowie kandydatka jest powiadamiana w formie mailowej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Od odmowy przyjęcia nie przysługuje odwołanie.

§4

Zawarcie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy kandydatka zobowiązuje się zapoznać i zaakceptować Regulamin, zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO, a także sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Klubu, o których mowa w § 5 Regulaminu.
2. Kandydatka, która została powiadomiona o przyjęciu w poczet Członkiń, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, może zawrzeć Umowę. Brak zawarcia w tym terminie skutkuje koniecznością ponownego udziału w procedurze kwalifikacyjnej, o której mowa w  § 3 Regulaminu.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu Umowy, kandydatka nawiązuje kontakt z Organizatorem w celu poinformowania o wybranym Pakiecie. Następnie, Organizator przesyła Umowę, Regulamin, Cennik oraz klauzulę informacyjną RODO.
4. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje:
a) drogą elektroniczną,
b) w formie pisemnej.
5. Płatność Składki członkowskiej następuje najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy z Organizatorem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora w dniu podpisania Umowy. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w Regulaminie, w przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, Składka członkowska nie podlega zwrotowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Składki członkowskiej. Zmiana Składki członkowskiej nie wpływa na Pakiety zakupione przez Członkinie Klubu przed zawiadomieniem o zmianie wysokości Składki członkowskiej. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. Do zmiany Cennika wystarczające jest powiadomienie Członkiń Klubu o jego zmianie.
7. Umowa o członkostwo w Klubie zawierana jest na rok kalendarzowy od daty zawarcia Umowy. Przedłużenie Umowy wymaga zawarcia kolejnej Umowy. Organizator może odmówić zawarcia z Członkinią Klubu kolejnej Umowy, w szczególności jeśli dalsze członkostwo w Klubie nie służy realizacji celów Klubu.
8. Członkini Klubu ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
b. uczestniczyć w realizacji celów Klubu;
c. terminowo uiszczać składki członkowskie.

§ 5

Warunki techniczne

1. Do korzystania z Klubu wymagane jest co najmniej posiadanie komputera lub innegourządzenia, wyposażonego w:
a) stały dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardową przeglądarkę internetową;
d) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
f) posiadanie oprogramowania Zoom.  
2. Na potrzeby korzystania z Treści Cyfrowych bądź z Usług cyfrowych, które będą udostępniane w ramach Klubu za pomocą mediów społecznościowych, w szczególności zamkniętych grup społecznościowych EKKB (np. live’ów prowadzonych w serwisie Facebook), Członkini Klubu powinna posiadać aktywne konto Użytkownika w medium społecznościowym. Posiadanie konta Użytkownika w medium społecznościowym nie jest obligatoryjne dla zawarcia i wykonania Umowy, jednakże Członkini Klubu powinna mieć świadomość, że jeżeli Członkini Klubu nie będzie posiadała aktywnego konta Użytkownika w medium społecznościowym, nie będzie mogła korzystać z części Treści Cyfrowych bądź Usług cyfrowych, udostępnianych za pomocą mediów społecznościowych.  Szczegółowe warunki korzystania z medium społecznościowego, warunki zawarcia i rozwiązania umowy na korzystania z medium społecznościowego, w tym polityka prywatności medium społecznościowego opisane są w odrębnym regulaminie medium społecznościowego, z którym Członkini Klubu zobowiązana jest się zapoznać przed korzystaniem z tego medium społecznościowego.  

§ 6

Cele  Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

Celem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest:

1. Międzynarodowa integracja kobiet.
2. Popieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
3. Propagowanie zasad savoir vivre’u, etyki biznesowej i etyki zawodowej.
4. Promocja Członk Klubu na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym udzielanie rekomendacji.
5. Podnoszenie kwalifikacji Członk Klubu poprzez umożliwianie im uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach (w tym płatnych).
6. Umożliwianie rozwoju biznesu poprzez nawiązywanie współpracy pomiędzy członkiniami.
7. Prowadzenie działalności charytatywnej,
8. Propagowanie działań Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, w tym organizowanie imprez upowszechniających idee Klubu.
9. Organizowanie spotkań klubowych, promocyjnych.
10. Organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkiń Klubu oraz osób z nimi współpracujących.
11. Utworzenie i prowadzenie systemu komunikacji klubowej umożliwiającej nawiązywanie kontaktów zawodowych.

§ 7

Klub

1. Klub umożliwia m. in.:
a) Zawarcie Umowy,
b) Utrzymywanie Konta Członkini Klubu,
c) Korzystanie z funkcjonalności Klubu, np. z materiałów, treści, webinarów, zamieszczonych w Klubie,
d) Udział w Spotkaniach networkingowych oraz innych wydarzeniach,
e) Korzystanie z obsługi PR-owej,
f) Dołączenie do zamkniętych grup społecznościowych Klubu zarządzanych przez Organizatora na mediach społecznościowych.
2. Cele Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu realizowane są poprzez:
i. Spotkania networkingowe „na żywo” lub „on-line” organizowane co najmniej raz na 30 dni na terenie Polski lub poza granicami kraju (udział w nich jest dobrowolny).
ii. Obsługę PR-ową Członkiń Klubu, która gwarantuje:
a. Reklama Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na stronie 1 raz w ciągu roku w postaci grafiki powitalnej na profilu Klubu na Facebooku
b. Promocję Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na 3 portalach wydawnictwa I.D.MEDIA 1 raz w ciągu roku (magazynlbq.pl, ikmag.pl i szczyptaluksusu.pl);materiał przygotowany jest przez Członkinię Klubu i dostarczany pod adresem: info@idmedia.pl
c. Promocję Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na profilu portalu facebook.com  należącego do Organizatora o nazwie EUROPEJSKI KLUB KOBIET BIZNESU;
d. Zaproszenia Członk Klubu na odpłatne wydarzenia organizowane przez Organizatora, do których należą między innymi gala Lwice Biznesu, Diamenty Kobiecego Biznesu, spotkania Klubu, kongresy, warsztaty, projekty książkowe
e. Przyznanie Członkini Klubu statuetki KOBIETA SUKCESU oraz certyfikatu potwierdzającego członkostwo, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od przystąpienia do Klubu w czasie spotkania Klubu organizowanego przez Organizatora (tylko w przypadku wykupienia pakietu VIP i SUPER VIP); w przypadku braku możliwości odbioru osobistego Organizator może wysłać w/w przesyłką kurierską na wskazany adres.
f. Przyznanie i wręczenie Członkini certyfikatu potwierdzającego członkostwo w Klubie (w przypadku wykupienia pakietu podstawowego). W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Organizator może wysłać w/w przesyłką kurierską na wskazany adres.
iii. Umożliwienie (odpłatnego) uczestnictwa Członkiniom Klubu w wyjazdach integracyjnych organizowanych na terenie całej Polski.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Członkinie Klubu treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

Konto Członkini Klubu

1. W celu korzystania z Klubu konieczne jest posiadanie przez Członkinię Klubu – KontaCzłonkini Klubu. Po zawarciu Umowy przez Członkinię Klubu, Organizator przesyła Członkini Klubu wiadomość e-mail zawierającą dane do logowania w Klubie na stronie www.ekkbvip.pl umożliwiające rejestrację Konta Członkini Klubu w  Klubie oraz uzyskanie dostępu do materiałów. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Członkinią Klubu a Organizatorem, której przedmiotem jest utrzymywanie Konta Członkini Klubu, oraz umożliwienie przy użyciu Konta Członkini Klubu dostępu do Klubu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. cały okres trwania Umowy.
3. Członkini Klubu ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do loginu i hasła przypisanego do Konta Członkini Klubu.
4. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Członkini Klubu, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia KontaCzłonkini Klubu przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Członkinię Klubu dotyczącą Konta Członkini Klubu , Organizator może:
a) czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Klubu,
b) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Członkini Klubu,
c) zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych,
d) trwale usunąć konto Członkini Klubu;
5. Ograniczenie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Klubu, zawieszenie Konta Członkini Klubu, bądź usunięcie Konta Członkini Klubu; możliwe jest po uprzednim umożliwieniu Członkini Klubu złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Członkini Klubu nie przysługuje zwrot Składki członkowskiej, jeżeli Organizator pozostawał w gotowości do utrzymywania Konta Członkini Klubu i dostarczania w ramach tego dostępu do materiałów, zaś ograniczenie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Klubu, zawieszenie Konta Członkini Klubu,bądź usunięcie Konta Członkini Klubu dokonane zostało z przyczyn leżących po stronie Członkini Klubu.
6. Członkini Klubu może w każdym czasie wypowiedzieć umowę, której przedmiotem jest utrzymywanie Konta Członkini Klubu, poprzez samodzielne skasowanie  Konta lub skontaktowanie się w tym celu z Organizatorem drogą mailową. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w zd. pierwszym, Członkini Klubu nie przysługuje zwrot Składki członkowskiej, jeżeli Organizator pozostawał w gotowości do utrzymywania KontaCzłonkini Klubu i dostarczania w ramach tego dostępu do materiałów.

§9

Organy Klubu

1. Organami Klubu jest:
a) Prezes Klubu,
b) Zarząd Klubu.
2. Prezes Klubu jest osobą reprezentującą . Funkcję tą pełni Ilona Adamska – Organizator i założycielka Klubu.
3. Do kompetencji Prezesa Klubu należą:
a) opracowywanie strategii rozwoju i kierunków działania Klubu;
b) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
c) podejmowanie decyzji o wyróżnieniach Członkiń Klubu za ich aktywność;
d) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu;
e) reprezentowanie interesów Klubu;
f) podejmowanie decyzji o przyjęciu bądź skreśleniu z listy członkiń Klubu;
g) przedstawianie corocznych podsumowań z działalności Klubu;

podejmowanie decyzji dotyczących działań Klubu w zakresie organizacji spotkań, eventów, konferencji.

4. Zarząd Klubu składa się od 3 do 6 Członkiń Klubu wybranych przez Prezesa Klubu, na podstawie decyzji Prezes Klubu.
5. Do Zarządu Klubu może zostać powołana Członkini Klubu, która:
a) prowadzi własną działalność gospodarczą minimum 3 lata
b) jest Członkinią Klubu dłużej niż 12 miesięcy
c) ma nieposzlakowaną opinię na rynku i w Klubie
6. Zarząd Klubu powoływany jest na czas 12 miesięcy.
7. W każdej chwili Członkini Klubu może zostać odwołana z Zarządu, na podstawie decyzji Prezes Klubu. Decyzja o odwołaniu zawierać musi uzasadnienie.
8. Mandat członka Zarządu Klubu wygasa:
a) w przypadku utraty przez Członkinię Klubu członkostwa w Klubie,
b) odwołania z Zarządu,
c) złożenia przez Członkinię Klubu rezygnacji.
9. W przypadku utraty mandatu członka Zarządu Klubu, w trakcie trwania Kadencji Zarządu Klubu, Prezes Klubu powołuje nowego Członka Zarządu Klubu jeśli skład Zarządu Klubu spadł poniżej minimalnego. W innym przypadku, decyzja o powołaniu nowego Członka Zarządu Klubu zależy od uznania Prezesa Klubu.
10. Członkinie Zarządu Klubu wykonują swoje obowiązki w Zarządzie nieodpłatnie.
11. Zadaniem Zarządu Klubu jest podejmowanie decyzji istotnych dla działalności Klubu przekazanych do procedowania tylko i wyłącznie przez Prezes Klubu i tylko takich, które Prezes Klubu uzna za zasadne do przekazania Zarządowi Klubu.  W razie niemożności podjęcia decyzji przez Zarząd, ostateczna decyzja należy do Prezes Klubu.
12. Zarząd Klubu uprawniony jest do uchwalenia regulaminu urzędowania Zarządu Klubu, regulującego sposób podejmowania decyzji, sposób, miejsce i częstotliwość zwoływania posiedzeń Zarządu Klubu. Regulamin urzędowania Zarządu Klubu wymaga ostatecznej akceptacji Prezesa Klubu.

§ 10

Utrata członkostwa

1. Przynależność do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu ustaje na skutek wykreślenia z listy Członk Klubu w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy:
a. Członkini Klubu nie przestrzega zasad etyki zawodowej i biznesowej, i/lub
b. Członkini Klubu ma naganną opinię publiczną, publikuje w social mediach treści wulgarne, bądź rażąco naruszające dobro innego człowieka, dopuszcza się hejtu i nienawiści wobec władz Klubu, Członkiń Klubu lub innych osób oraz swoim zachowaniem nie jest w stanie godnie reprezentować Klubu na zewnątrz, i/lub
c. Do Prezes Klubu przesyłane są skargi na zachowania Członkini Klubu czy to w formie e-mail czy innej wiadomości tekstowej lub osobiście, i/lub
d. Członkini Klubu wobec innych członków zachowuje się wulgarnie, nieetycznie czy też dokonuje przemocy psychicznej, finansowej lub fizycznej, i/lub
e. Członkini Klubu dyskryminuje inne Członkinie Klubu, narusza ich dobre imię, mir domowy i swoim zachowaniem powoduje uporczywe nękanie, ubliżanie czy poniżanie, i/lub
f. Członkini Klubu wykonuje działania na szkodę Klubu, Członkiń i Prezes, czym doprowadza do utraty korzyści majątkowych oraz utraty dobrego imienia i pozycji Członkinie i Prezes Klubu oraz sam Klub, i/lub
g. Członkini Klubu naraża na utratę dobrego wizerunku Conkinie Klubu oraz swoimi działaniami prowadzi do niszczenia biznesu, marki czy wypracowanej pozycjispołecznej innej Członkini Klubu, i/lub
h. Działania Członkini Klubu sprzeczne z Regulaminem Klubu.
2. Członkini jest skreślona z listy Członkiń Klubu po uprzednim pisemnym upomnieniu z wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty, gdy:
a. Zalega z opłaceniem Składki członkowskiej dłużej niż trzy miesiące po terminie płatności.
3. Członkostwo wygasa gdy:
a. Członkini Klubu złożyła w formie pisemnej pod rygorem nieważności rezygnację z członkostwa w czasie trwania członkostwa, za które uiszczono Składkę członkowską.
b. Zakończono działalność Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.
c. z chwilą śmierci Członkini Klubu.
4. Organizator informuje o wykreśleniu z listy Członków Klubu i jego przyczynach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Z zastrzeżeniem Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 12, Członkini Klubu nie przysługuje zwrot Składki członkowskiej, jeżeli Organizator pozostawał w gotowości do wykonania Umowy, zaś wykreślenie Członkini Klubu z listy Członk Klubu bądź rezygnacja z członkostwa dokonane zostały z przyczyn leżących po stronie Członkini Klubu.

§ 11

Prawo do odstąpienia od Umowy

1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 12, chyba że chyba Konsument wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy bądź zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy a usługa została w całości wykonana.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np.:
a) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) drogą mailową przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;

Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
6. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
9. Po odstąpieniu od Umowy Organizator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Organizatora, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy;
c) zostały połączone przez Organizatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
10. Organizator udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 9 lit. ac.
11. Organizator może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Organizatora.
12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie Składki członkowskiej. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)  o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

14. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który korzysta z uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy powinien wraz z oświadczeniem o odstąpieniu złożyć oświadczenie, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiada one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Osoba o której mowa w zd. 1, która składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu  (jednak nie jest  to obowiązkowe).

§ 13

Reklamacje

1. Organizator ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
3. Organizator nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową określonego w ust. 2, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
5. Domniemania określone w ust. 2 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Organizator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

2) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Organizatorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
7. Organizator może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Organizatora.
8. Organizator doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Organizator został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Organizator.
9. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) Organizator nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową;

3) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Organizator próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia do ich zgodności z Umową;

5) z oświadczenia Organizatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest istotny.
12. Organizator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
13. Organizator jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
14. Organizator ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
15. Organizator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
16. Reklamację w sprawie Usług cyfrowych świadczonych przez Organizatora, Treści cyfrowych dostarczanych przez Organizatora bądź usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Członkini Klubu może złożyć w formie elektronicznej za pomocą:
a) formularza kontaktowego dostępnego w Klubie pod adresem: www.ekkb.pl lub www.ekkbvip.pl
b) mailowo na adres info@idmedia.pl
17. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Członkinię Klubu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy) oraz opis zgłaszanegozastrzeżenia.
18. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, o czym informuje Członkinię Klubu. Jeżeli Organizator nie udzielił Konsumentowiodpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zd. 1, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
19. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Członkini Klubu w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
20. Przepisy ust. 1 – 19 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeśli korzysta z uprawnień związanych ze zgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, powinien wraz z reklamacją złożyć oświadczenie, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

§ 14

Kontakt pomiędzy członkiniami a Organizatorem

1. Wzajemny kontakt pomiędzy Organizatorem a Członkinią Klubu następuje przy użyciu:
a) danych kontaktowych zawartych w Umowie,
b) Klubu dostępnego pod adresem https://ekkb.pl/ i na www.ekkbvip.pl
c) Zamkniętych grup społecznościowych Klubu.
d) Zamkniętej grupie w aplikacji Whatsapp

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych ujawnionych w Umowie, każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o zakresie zmian. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych kontaktowych, informacje przekazane na dotychczas znany adres uważa się za doręczone.  

2. Członkini Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie zaproszeń oraz informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w Umowie zawartej z Organizatorem.

§ 15

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

1. Członkini Klubu wyraża zgodę̨ na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej – bez ograniczenia w zakresie terytorium, medium, czasu i liczby egzemplarzy – swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, materiałach audio-video (w tym w tzw. webinariach, live’ach, filmikach promocyjnych), a także zdjęciach i materiałach audio-video wykonanych podczas imprez eventów, wydarzeń, sesji zdjęciowych do kampanii wizerunkowych, akcji społecznych, etc.)do celów: marketingowych, wizerunkowych i handlowych Organizatora i Klubu – przez jego zamieszczenie na stronie firmowej WWW, w mediach społecznościowych, na kanałach firmowych oraz materiałach marketingowych.
2. Członkini Klubu oświadcza, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie jej wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie w tym w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, opisami, obróbkę̨, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką, metodą filmową bądź́ za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych w ust. 1 celach. Wizerunek Członkini Klubu może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne.
3. Członkini Klubu ma świadomość, iż cofnięcie jego zgody na rozpowszechnianie wizerunku ma skutek na przyszłość (ex nunx) co oznacza, że od dnia złożenia oświadczenia woli o cofnięciu zgody – Organizator i Klub nie może dokonywać nowych czynności wskazanych w niniejszym paragrafie, ale czynności dokonane w granicach udzielonej zgody – do dnia przyjęcia oświadczenia woli o cofnięciu zgody – pozostają w mocy.

§ 16

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Organizator informuje wszystkie osoby i podmioty, która korzystają z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora. Zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie to m. in.:
a. możliwość otrzymania spamu,
b. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych,
c. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,
d. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
e. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),
f. piractwo, sniffing – niedozwolony podsłuch,
g. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE,
h. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
2. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeń określonych w ust.1, każda osoba i podmiot, która korzysta Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall).
3. Organizator informuje wszystkie osoby i podmioty, która korzystają z Klubu  o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się każda osoba i podmiot, która korzysta z Klubu. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się każda osoba i podmiot, która korzysta z Klubu, zawarte są w Polityce prywatności Organizatora dostępnej na stronie internetowej pod adresem : www.ekkbvip.pl.

§ 17

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim,
b) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
c) skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .
3. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, o czym niezwłocznie informuje Członkinie Klubu w formie mailowej. W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, Organizator zwraca Członkiniom Klubu wartość Składki członkowskiej proporcjonalnie do okresu do jakiego miała trwać Umowa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. O zmianie Regulaminu Organizator informuje Członkinie Klubu w formie mailowej. W przypadku zmiany regulaminu Członkini Klubu ma prawo do wystąpienia z Klubu w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu i zwrotu opłaty członkowskiej w wysokości proporcjonalnej do okresu do jakiego miała trwać Umowa. Niezłożenie oświadczenia o wystąpieniu z Klubu przez Członkinię Klubu jest jednoznaczne z akceptacją warunków nowego Regulaminu.

Warszawa, ……………………………..

PODPIS CZŁONKINI KLUBU

…………………………………………………..