Regulamin

REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KLUBU KOBIET BIZNESU 

Organizatorem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest Ilona Joanna Adamska pod firmą Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa,
NIP: 6871753467, REGON:180182725 (zwany dalej „Organizator”).

 • 1 Cele  Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

Celem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest:

 1. Międzynarodowa integracja kobiet.
 2. Popieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
 3. Propagowanie zasad savoir vivre’u, etyki biznesowej i etyki zawodowej.
 4. Promocja Członkiń Klubu na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym udzielanie rekomendacji.
 5. Podnoszenie kwalifikacji Członkiń Klubu poprzez umożliwianie im uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach (w tym płatnych).
 6. Umożliwianie rozwoju biznesu poprzez nawiązywanie współpracy pomiędzy członkiniami.
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej,
 8. Propagowanie działań Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, w tym organizowanie imprez upowszechniających idee Klubu.
 9. Organizowanie spotkań klubowych, promocyjnych.
 10. Organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkiń Klubu oraz osób z nimi współpracujących.
 11. Utworzenie i prowadzenie systemu komunikacji klubowej umożliwiającej nawiązywanie kontaktów zawodowych.
 • 2 Postanowienia ogólne Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

Cele Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu realizowane są poprzez:

 1. Udostępnianie Członkiniom Klubu zniżek na zakup wybranych produktów / usług oferowanych przez inne Członkinie Klubu.
 2. Spotkania networkingowe „na żywo” lub „on-line” organizowane co najmniej raz na 30 dni na terenie Polski lub poza granicami kraju (udział w nich jest dobrowolny).
 3. Obsługę PR-ową Członkiń Klubu, która gwarantuje:
  1. Reklamy Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na stronie ekkb.pl 1 raz w ciągu roku;
  2. Wywiad prasowy z Członkinią Klubu na stronie ekkb.pl 1 raz w ciągu roku.
  3. Promocję Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na 3 portalach wydawnictwa I.D.MEDIA (do wyboru) 2 razy w ciągu roku (magazynlbq.pl, ikmag.pl i szczyptaluksusu.pl);
  4. Promocję Członkini Klubu, jej firmy bądź marki na profilu portalu facebook.com należącego do Organizatora o nazwie EUROPEJSKI KLUB KOBIET BIZNESU;
  5. Zaproszenia Członkiń Klubu na odpłatne wydarzenia organizowane przez Organizatora, do których należą między innymi gala Lwice Biznesu, Diamenty Kobiecego Biznesu, spotkania Klubu, kongresy, warsztaty, projekty książkowe i oferowanie zniżek na udział w wybranych projektach;
  6. Przyznanie Członkini Klubu statuetki KOBIETA SUKCESU oraz certyfikatu potwierdzającego członkostwo nie później niż w terminie dwóch miesięcy od przystąpienia do Klubu w czasie spotkania Klubu organizowanego przez Organizatora w przypadku wykupienia pakietu VIP i SUPER VIP; w przypadku braku możliwości odbioru osobistego Organizator może wysłać w/w przesyłką kurierską na wskazany adres.
  7. Przyznanie i wręczenie Członkini certyfikatu potwierdzającego członkostwo w Klubie w przypadku wykupienia pakietu podstawowego. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Organizator może wysłać w/w przesyłką kurierską na wskazany adres.
 4. Umożliwienie (odpłatnego) uczestnictwa Członkiniom Klubu w Balu Charytatywnym organizowanym przez Europejski Klub Kobiet Biznesu raz w roku, z którego środki uzyskane w drodze licytacji i zbiórki pieniędzy są przekazywane na wybraną organizację charytatywną.
 5. Umożliwienie (odpłatnego) uczestnictwa Członkiniom Klubu w wyjazdach integracyjnych organizowanych na terenie całej Polski.
 • 3 Władze Klubu
 1. Osobą reprezentującą Klub jest Prezes Klubu. Funkcję tą pełni Ilona Adamska – organizator i założycielka Klubu.
 2. Do kompetencji Prezesa Klubu należą:

– opracowywanie strategii rozwoju i kierunków działania Klubu;

– ustalanie wysokości składki członkowskiej;

– podejmowanie decyzji o wyróżnieniach Członkiń Klubu za ich aktywność;

– reprezentowanie Klubu na zewnątrz i składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu;

– reprezentowanie interesów Klubu;

– podejmowanie decyzji o przyjęciu bądź skreśleniu z listy członkiń Klubu;

– przedstawianie corocznych podsumowań z działalności Klubu;

– podejmowanie decyzji dotyczących działań Klubu w zakresie organizacji spotkań, eventów, konferencji.

 

 • 4 Zasady członkostwa w Europejskim Klubie Kobiet Biznesu
 1. Członkinią Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, na zasadzie dobrowolności, może zostać Kobieta, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem lub udziałowcem (akcjonariuszem) w spółce prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwem, popierająca cele Klubu. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pełnienie w/w funkcji nie może być krótsze niż 6 miesięcy. Członkini to osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych. W drodze wyjątku w poczet Członkiń Klubu może zostać przyjęta Kobieta nie będąca właścicielem firmy/nie pełniąca w/w funkcji a zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej. O przyjęciu takiej Członkini decyduje Prezes Klubu.
 2. Przyjęcie w poczet Członkiń Klubu następuje poprzez zawarcie umowy z Organizatorem i uiszczenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) netto za pakiet podstawowy, 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) netto za pakiet VIP oraz 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto za pakiet SUPER VIP. Płatność składki następuje najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Organizatorem; Zawarcie umowy następuje po uprzedniej kwalifikacji kandydatury na członkinię Klubu (zgodnie z §6 regulaminu) oraz zaakceptowaniu kandydatury przez Prezes Klubu. Organizator i Prezes Klubu zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia kandydatury co wiąże się z niepodpisaniem umowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej raz w roku, mając na uwadze wzrost cen na rynku.
 4. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje drogą elektroniczną lub w formie papierowej poprzez podpisanie stosownych dokumentów.
 5. Umowa o członkostwo w Klubie zawierana jest na rok kalendarzowy, od daty wyrażenia zgody na przyjęcie do Klubu. Przedłużenie umowy na kolejny rok wymaga zgody Prezes Klubu oraz podpisania kolejnej umowy o członkostwo.
 6. Członkini Klubu jest zobowiązana do uiszczenia rocznej składki członkowskiej w wysokości określonej w ust. 2 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o członkostwo w Klubie na podstawie wystawionej faktury vat. W przypadku rezygnacji z członkostwa w trakcie trwania umowy składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 7. Członkini Klubu ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień regulaminu;
  2. uczestniczyć w realizacji celów Klubu;
  3. terminowo uiszczać składki członkowskie.

 

 • 5 Członkowie Klubu, rodzaje członkostwa
 1. Członkinie Klubu dzielą się na:
 1. Członkini zwyczajna
 2. Członkini honorowa
 3. Członkinią Zwyczajną Klubu może zostać kobieta, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem lub udziałowcem (akcjonariuszem) w spółce prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwem lub jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych. Członkini zwyczajna wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Członkinią honorową jest kobieta, która posiada wybitne zasługi dla realizacji celów Klubu oraz środowiska przedsiębiorców (biznesu) i uzyskała członkostwo honorowe nadane przez Prezes Klubu. Członkini honorowa realizuje swoje uprawnienia w Klubie osobiście lub w sytuacjach wyjątkowych poprzez wyznaczonego przez siebie reprezentanta.

 

 • 6 Nabycie członkostwa
 • Kobieta ubiegająca się o status członkini Klubu zobowiązana jest w formie opisowej przedstawić swoją osobę, zasługi oraz wskazać powódki jakimi kieruje się chcąc przystąpić do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Powinna także wypełnić formularz zgłoszeniowy dołączony wraz z ofertą Klubu. Opis powinien również zawierać dotychczasowe osiągnięcia.
 • W terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia chęci przystąpienia do Klubu oraz przesłania w/w opisu Prezes Klubu zobowiązuje się do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na członkinię Klubu.
 • Prezes Klubu może odmówić przyjęcia w poczet członkiń kandydatce, która nie daje rękojmi przestrzegania regulaminu Klubu, w dotychczasowej działalności naruszyła zasady etyki zawodowej lub etyki biznesu. Przed przyjęciem do Klubu Prezes Klubu może zweryfikować kandydaturę również w Social Mediach.
 • O przyjęciu lub odmowie kandydatka jest powiadamiana w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Od odmowy przyjęcia nie przysługuje odwołanie.

 

 • 7 Utrata członkostwa
 1. Przynależność do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu ustaje na skutek wykreślenia z listy Członkiń Klubu w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy:
  1. Członkini nie przestrzega zasad etyki zawodowej i biznesowej, i/lub
  2. Członkini ma naganną opinię publiczną, publikuje w social mediach treści wulgarne, bądź rażąco naruszające dobro innego człowieka, dopuszcza się hejtu i nienawiści wobec władz Klubu, Członkiń Klubu lub innych osób oraz swoim zachowaniem nie jest w stanie godnie reprezentować Klubu na zewnątrz, i/lub
  3. Do Prezes Klubu przesyłane są skargi na zachowania członkini czy to w formie e-mail czy innej wiadomości tekstowej lub osobiście, i/lub
  4. Członkini Klubu wobec innych członków zachowuje się wulgarnie, nieetycznie czy też dokonuje przemocy psychicznej, finansowej lub fizycznej, i/lub
  5. Członkini Klubu dyskryminuje innych członków, narusza ich dobre imię, mir domowy i swoim zachowaniem powoduje uporczywe nękanie, ubliżanie czy poniżanie, i/lub
  6. Członkini wykonuje działania na szkodę Klubu, Członkiń i Prezes czym doprowadza do utraty korzyści majątkowych oraz utraty dobrego imienia i pozycji Członkinie i Prezes Klubu oraz sam Klub, i/lub
  7. Członkini naraża na utratę dobrego wizerunku członkinie oraz swoimi działaniami prowadzi do niszczenia biznesu, marki czy wypracowanej pozycji społecznej innej Członkini, i/lub
  8. Działania Członkini są sprzeczne z Regulaminem Klubu.

Wykreślenie Członkini w trybie natychmiastowym następuje bez ostrzeżenia. Jednocześnie jest usuwana z zamkniętej grupy na FB.

 

 1. Członkini jest skreślona z listy Członkiń Klubu po uprzednim pisemnym upomnieniu, gdy:
  1. Zalega z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż trzy miesiące po terminie płatności.

 

 1. Członkostwo wygasa gdy:
  1. Członkini Klubu złożyła w formie pisemnej pod rygorem nieważności rezygnację z członkostwa w czasie trwania członkostwa, za które uiszczono składki;
  2. Zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.

 

 1. Członkostwo wygasa samoistnie z chwila śmierci członkini chyba, że w jej miejsce wstępuje następca/spadkobierca płci żeńskiej.
 2. Organizator informuje o wykreśleniu z listy Członków Klubu i jego przyczynach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku wykreślenia z listy w trybie natychmiastowym z powodu działań naruszających prawo – Członkini, Prezes czy też cały Klub może wystąpić na drogę sądową w celu uzyskania zadośćuczynienia za poniesione szkody – zarówno moralne jak i materialne.

 

 

 

 • 8 Kontakt pomiędzy członkiniami a Organizatorem
 1. Wzajemny kontakt pomiędzy Organizatorem a Członkinią Klubu następuje przy użyciu danych zawartych w umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych ujawnionych w umowie, każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o zakresie zmian. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych kontaktowych, informacje przekazane na dotychczas znany adres uważa się za doręczone.
 2. Członkini Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie zaproszeń oraz informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w umowie zawartej z Organizatorem;
 3. Członkini Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Członkini Klubu wyraża zgodę na publikację jej wizerunku w Social mediach, na portalach i w innych miejscach, gdzie będą promowane działania Klubu.

  

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, o czym niezwłocznie informuje Członkinie Klubu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. W przypadku zmiany regulaminu Członkini Klubu ma prawo do wystąpienia z Klubu w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie regulaminu i zwrotu opłaty członkowskiej w wysokości proporcjonalnej do końca roku, za który uiściła składki. Niezłożenie oświadczenia o wystąpieniu z Klubu przez Członkinię Klubu jest jednoznaczne z akceptacją warunków nowego regulaminu.

 

Warszawa, dn.12.04.2022.r

 

PODPIS CZŁONKINI